Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Skierniewicach

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Powitanie

Witamy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu Powiatu Skierniewickiego”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania
„Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu
Powiatu Skierniewickiego”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu Powiatu Skierniewickiego.
Termin szkolenia: rozpoczęcie – 01 wrzesień 2019 r., zakończenie – 15 grudzień 2019 r.
Zajęcia prowadzone będą dla nie mniej niż 2 osób, maksymalnie 6 osób.
Zakres szkolenia winien być zgodny z zatwierdzonym na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw rodziny programem szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe.
Szkolenie winno być przeprowadzone na terenie Miasta Skierniewice, przez specjalistów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń (certyfikowanych trenerów). Zajęcia odbywać się mają w poszczególnych grupach, z wyłączeniem zajęć indywidualnych. Wykonawca zapewnia miejsce szkolenia.
Szkolenia muszą zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami:
- zajęcia powinny się odbywać 1 raz w tygodniu w wybranym dniu tygodnia, od poniedziałku do soboty, nie więcej niż 7 godzin dziennie. Wykonawca samodzielnie ustala harmonogram szkoleń.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji zadania min: list obecności, informacji o każdym z uczestników szkolenia będącej podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do wydania zaświadczeń uczestnikom o ukończeniu szkolenia. Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie imienna lista osób, skierowanych na zajęcia przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne (w formie drukowanej) oraz harmonogram szkolenia.
Wykonawca zapewnia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sale dydaktyczne adekwatne do wielkości grupy, z odpowiednim ogrzewaniem i oświetleniem, z dostępem do toalety i bieżącej wody.
Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest suma ceny brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
W przypadku Wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku, kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
Płatność za szkolenie nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie faktury lub rachunku prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją, o której mowa wyżej. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę przeszkolonych osób.
Do oferty należy dołączyć:
1/ program szkolenia;
2/ dokument potwierdzający zatwierdzenie przez właściwego ministra programu szkolenia, na podstawie którego zostanie szkolenie przeprowadzone;
3/ dokumenty potwierdzające uprawnienie do prowadzenia szkolenia według programu zatwierdzonego przez właściwego ministra (certyfikaty trenerów);
4/ informację o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu tego typu szkoleń;
5/ harmonogram szkoleń zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny
i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na przeprowadzenie szkolenia: „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu Powiatu Skierniewickiego ” do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice.
W ofercie należy wskazać dokładne dane podmiotu składającego ofertę tj. nazwę, adres siedziby Wykonawcy, NIP, cenę netto, stawkę podatku VAT, jeżeli usługa objęta jest podatkiem VAT, cenę brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, cenę brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz sumę tych cen, a w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dodatkowo: imię i nazwisko, adres zamieszkania Wykonawcy, PESEL, oraz ceny brutto z uwzględnieniem w cenie kwoty pochodnych od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek).
Wykonawca będący osobą fizyczną , w tym także prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, składa oświadczenie, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody jest dobrowolne ale brak takiej zgody uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu.
W przypadku składania dokumentów osób, którymi Wykonawca będzie posługiwał się przy wykonywaniu umowy Wykonawca składa także pisemne oświadczenie tych osób, iż wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w tych dokumentach na cele związane z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Oferty niekompletne jak również niezawierające wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane, a Wykonawca nie będzie wzywany do uzupełnienia oferty. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach w terminie wskazanym przez zamawiającego. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisu art. 70 kc.
PCPR unieważni niniejsze postępowanie w przypadku, gdy najniższa cena oferty przekraczać będzie kwotę przeznaczoną na realizację szkolenia.
Skierniewice, dnia 12.08.2019 r.
Ewa Modzelewska-Sasin
Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

Do pobrania klauzula informacyjna

A

INFORMACJA

Święto Rodziny - Integracją Pokoleń pod hasłem „Kochasz Dzieci - Nie Pal Śmieci”

Swieto Rodziny

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko logopedy/neurologopedy

Projekt pt. Skierniewicki CUŚ

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE NA STRONIE BIP STAROSTWA POWIATOWEGO W SKIERNIEWICACH W ZAKŁDCZE BUDŻET

Link do sprawozdania

Nabór
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2019Wygenerowano w sekund: 0.03
866,004 unikalne wizyty