Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Skierniewicach

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

informacje o PCPR

Przyjęcia interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00: pok. 32 i 34 (parter)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach utworzono na mocy Uchwały Nr V/30/99 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 21.01.1999r. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu.

Zatrudnienie:
Kadra PCPR:
KIEROWNIK – Ewa Modzelewska-Sasin
STARSZY INSPEKTOR – Agnieszka Czernichowska
PRACOWNIK SOCJALNY – Iwona Więcek-Michalak
PRACOWNIK SOCJALNY – Elżbieta Zielińska-Solarz
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – Ewa SzymańskaZadania realizowane przez PCPR wynikające z ustawy o pomocy społecznej:


-organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych i zastępczych
-wspieranie rodzin w kryzysie (uzależnienia, przemoc domowa, niewydolność wychowawcza rodzin)
-zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych lub umieszczaniu w odpowiednich placówkach opieki nad dzieckiem
-sprawowanie nadzoru merytorycznego nad placówką opiekuńczo-wychowawczą, Domem Dziecka w Strobowie, dla którego Powiat jest organem założycielskim
-tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
-doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych
-usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich, rodziny zastępcze i pomoc w ich integracji ze środowiskiem
-udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
-udzielanie informacji o prawach i pomoc w uzyskaniu uprawnień do świadczeń
-opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
-pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Centrum może zlecać w drodze umowy organizacjom społecznym, fundacjom, stowarzyszeniom, realizację określonych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo w trybie i na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu.


Zadania realizowane przez PCPR wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:


W zakresie rehabilitacji społecznej:

-dofinansowywanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
-dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
-dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
-dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych

Podstawę realizacji zadań stanowią ustawy: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.)
Wygenerowano w sekund: 1.26
1,045,632 unikalne wizyty