Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Skierniewicach

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Aktywny samorząd

[Rozmiar: 90658 bajtów]Aktywny Samorząd 2020 Rok (otwórz)Aktywny Samorząd 2019 Rok (otwórz)Aktywny Samorząd 2018 Rok (otwórz)

Aktywny Samorząd 2017 Rok (otwórz)Wnioski do pobrania 2015 (otwórz)


W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 roku. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.


Uchwała Nr 260/14
Zarządu Powiatu w Skierniewicach
z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia „Zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd” w 2014 r.”
Na podstawie art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645) w związku z Uchwałą 15/2013 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zmienioną Uchwałą nr 14/2014 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 21.02.2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, uchwala się, co następuje:
§1.
Ustala się „Zasady rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd” w 2014 r.” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
1. Określa się i wprowadza do stosowania w 2014 roku następujące formularze wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny samorząd: 1) wniosek „P” - dla wnioskodawców będących dorosłymi (pełnoletnimi) osobami niepełnosprawnymi, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) wniosek „O” – dla wnioskodawców występujących w imieniu podopiecznych, tj. niepełnoletnich osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież do lat 18 lub pełnoletnich osób niepełnosprawnych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Integralną część wniosków, o których mowa w ust. 1 (wniosek „P” i wniosek „O”) stanowią „wkładki” przedmiotowe do ww. wniosków, zawierające specyfikacje różnych przedmiotów dofinansowania. Formularze „wkładek”, odrębnych dla poszczególnych obszarów dofinansowań, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. „Wkładki” należy stosować odpowiednio:
1) dla Modułu I /Obszar A/ Zadanie nr 1 – zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania w zakresie dofinansowania oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
1) dla Modułu I /Obszar A/ Zadanie nr 2 – zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania w zakresie dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B
2) dla Modułu I /Obszar B/ Zadanie nr 1 oraz nr 2 - zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania albo szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania .
3) dla Modułu I /Obszar C/ Zadanie nr 1– zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania w zakresie dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
4) dla Modułu I /Obszar C/ Zadanie nr 2 – zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
5) dla Modułu I /Obszar C/ Zadanie nr 3 – zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania w zakresie dofinansowania zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 6) dla Modułu I /Obszar C/ Zadanie nr 4 – zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
7) dla Modułu I /Obszar D – zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania w zakresie dofinansowania kosztów opieki dla osoby zależnej,
8) dla Modułu II – zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania w zakresie dofinansowania kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi PCPR w Skierniewicach
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały (otwórz)Wnioski do pobrania (otwórz)


[Rozmiar: 90658 bajtów]
Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia: 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
b. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:
1. Obszar A:
a. Zadanie 1:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu, b. Zadanie 2:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu, 2. Obszar B:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku, 3. Obszar C:
a. Zadanie 1:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, b. Zadanie 2:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, c. Zadanie 3 i 4:
stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie, 4. Obszar D:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie
Aktywny samorząd Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, Tel. 46 833-45-14, 46 834-59-47.
Termin składania wniosków :
Moduł I
od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.
Moduł II
I cykl do 30.03.2014 r.
II cykl od 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r.
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,045,617 unikalne wizyty